Zasady prywatności (RODO)

Polityka prywatności Himmeltek Sp. z o.o.

Doskonale wiemy, że Państwa prywatność i bezpieczeństwo Państwa danych są ogromnie ważne. Dlatego naszym priorytetem jest zapewnienie Klientom wysokiego poziomu ochrony i zagwarantowanie, że ich dane będą zawsze dostępne i bezpieczne. Przetwarzamy Państwa dane osobowe i udostępnia je innym podmiotom tylko w granicach prawa i tylko gdy jest to najbardziej niezbędne. Dbamy, aby Państwa prywatność była zawsze nienaruszona.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu Internetowego dostępnych pod adresem https://www.himmeltek.pl/

 2. Pojęcia niezdefiniowane w niniejszej Polityce prywatności posiadają znaczenie nadane im w Regulaminie Serwisu Internetowego.

 3. Dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, której dane dotyczą, tj. takiej, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora (cechy) takiego jak: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

 4. Przetwarzanie oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie, udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

 5. Dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

 6. Celem zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych Klientów, stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

Zasady RODO w biurze

KLAUZULA INFORMACYJNA 
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Z ZASTOSOWANIEM MONITORINGU AUDIOWIZYJNEGO
w siedzibie firmy Himmeltek Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach

 

Zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [Ogólne rozporządzenie o ochronie danych], informuję, że: 

 1. Administratorem systemu monitoringu audiowizyjnego jest Himmeltek Sp. z o. o. (NIP 712336289; REGON 369549912; KRS 0000720240). Kontakt z administratorem danych jest możliwy za pośrednictwem maila: biuro@himmeltek.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na terenie obiektu – podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym w budynkach oraz na terenie zarządzanym przez administratora danych, w tym zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom oraz zapewnienie bezpieczeństwa mienia administratora, pracowników i gości.
 3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz administratora w związku z prowadzeniem monitoringu (w tym podmiotom świadczącym usługi, ochrony osób i mienia, dostawcom systemów CCTV (monitoringu) oraz organom porządkowym i administracyjnym) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres do 1 m-ca od dnia wizyty. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne do ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń albo obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu określonym powyżej, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.
 6. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie będzie związane z brakiem zgody na wejście na teren obiektu objętego monitoringiem audiowizyjnym.